e57eb3
pspp.svg
6eb10d
pspp-0.6.2.tar.gz
c0c5e0
/pspp-0.6.2.tar.gz
c7e417
/pspp-0.7.8.tar.gz
fda565
/pspp-0.7.9.tar.gz
f80a1e
/pspp-0.8.0.tar.gz
45322e
/pspp-0.8.1.tar.gz
5a8ac0
/pspp-0.8.2.tar.gz
95c003
/pspp-0.8.3.tar.gz
a706fc
/pspp-0.8.4.tar.gz
42557a
/pspp-0.8.5.tar.gz
d68247
/pspp-0.10.1.tar.gz
7f9967
/pspp-0.10.2.tar.gz
1a2870
/pspp-0.11.0.tar.gz
9bd060
/pspp-0.11.0.tar.gz.sig
9bd060
/pspp-1.0.0.tar.gz
9bd060
/pspp-1.0.0.tar.gz.sig
c2cd3e
/pspp-1.0.1.tar.gz
4cf3d7
/pspp-1.2.0.tar.gz