python-FireflyAlgorithm

The python-FireflyAlgorithm package