python-azure-mgmt-loganalytics

The python-azure-mgmt-loganalytics package