python-azure-mgmt-sqlvirtualmachine

The python-azure-mgmt-sqlvirtualmachine package