Blame .gitignore

1b1ba29
/python-cfgv-2.0.1.tar.gz