python-googleapis-common-protos

The python-googleapis-common-protos package