b471b8a
/guizero-0.5.3-4b76aa3.tar.gz
18a8ec7
/guizero-0.6.4.tar.gz
be1490b
/guizero-1.1.0.tar.gz
86de0a7
/guizero-1.1.1.tar.gz
c986fba
/guizero-1.2.0.tar.gz