python-jupyterlab_pygments

The python-jupyterlab_pygments package