Ratnadeep Debnath 4d6f47a
a2f0dcea7185580c163ef2db1f4fbe0c  keyring-0.5.1.tar.gz