python-opensensemap-api

The python-opensensemap-api package