Alan Pevec 944a970
10e94c4b2cc47ff99910a3476fb62caa  os-client-config-1.16.0.tar.gz