Blame .gitignore

b93289d
/pyerfa-1.7.1.1.tar.gz
8ddfdf5
/pyerfa-2.0.0.tar.gz