python-pytest-httpx

The python-pytest-httpx package