python-pytest-testinfra

The python-pytest-testinfra package