Blob Blame History Raw
#!/bin/sh
#
# qemu	Allow users to run non-native Linux programs by just clicking on them
#	(or typing ./file.exe)
#
# chkconfig: 2345 35 98
# description: Allow users to run non-native Linux programs by just clicking \
#	    on them (or typing ./file.exe)

. /etc/rc.d/init.d/functions
RETVAL=0
QEMU=/usr/bin

start() {
	cpu=`uname -m`
    case "$cpu" in
	  i386|i486|i586|i686|i86pc|BePC)
		cpu="i386"
		;;
	  "Power Macintosh"|ppc|ppc64)
		cpu="ppc"
		;;
	  armv4l|armv5l)
		cpu="arm"
		;;
	  sh4)
		cpu="sh4"
		;;
	esac

	echo -n $"Registering binary handler for qemu applications"
	/sbin/modprobe binfmt_misc &>/dev/null
	if [ "$cpu" != i386 -a -x $QEMU/qemu-i386 -a -d /usr/qemu-i386 ] ; then
	  echo ":qemu-i386:M::\x7fELF\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x03\x00:\xff\xff\xff\xff\xff\xfe\xfe\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xfa\xff\xff\xff:$QEMU/qemu-i386:" > /proc/sys/fs/binfmt_misc/register
	  echo ":qemu-i486:M::\x7fELF\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x06\x00:\xff\xff\xff\xff\xff\xfe\xfe\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xfa\xff\xff\xff:$QEMU/qemu-i386:" > /proc/sys/fs/binfmt_misc/register
	fi
	if [ "$cpu" != arm -a -x $QEMU/qemu-arm -a -d /usr/qemu-arm ] ; then
	  echo  ":qemu-arm:M::\x7fELF\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x28\x00:\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xfa\xff\xff\xff:$QEMU/qemu-arm:" > /proc/sys/fs/binfmt_misc/register
	fi
	if [ "$cpu" != ppc -a -x $QEMU/qemu-ppc -a -d /usr/qemu-ppc ] ; then
	  echo  ":ppc:M::\x7fELF\x01\x02\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x14:\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xfa\xff\xff\xff:$QEMU/qemu-ppc:" > /proc/sys/fs/binfmt_misc/register
	echo do ppc
	fi
	if [ "$cpu" != sparc -a -x $QEMU/qemu-sparc -a -d /usr/qemu-sparc ] ; then
	  echo  ":qemu-sparc:M::\x7fELF\x01\x02\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x02:\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xfa\xff\xff\xff:$QEMU/qemu-sparc:" > /proc/sys/fs/binfmt_misc/register
	fi
	if [ "$cpu" != sh4 -a -x $QEMU/qemu-sh4 -a -d /usr/qemu-sh4 ] ; then
	  echo  ":qemu-sh4:M::\x7fELF\x01\x01\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x02\x00\x2a\x00:\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xfa\xff\xff\xff:$QEMU/qemu-sh4:" > /proc/sys/fs/binfmt_misc/register
	fi
	echo
}

stop() {
	echo -n $"Unregistering binary handler for qemu applications"
	for a in i386 i486 ppc arm sparc sh4 ] ; do 
	  [ -r /proc/sys/fs/binfmt_misc/qemu-$a ] && echo "-1" >/proc/sys/fs/binfmt_misc/qemu-$a
	done
	echo
}

reload() {
	stop
	start
}

qemu_status() {
	if ls /proc/sys/fs/binfmt_misc/qemu-* &>/dev/null; then 
		echo $"qemu binary format handlers are registered."
		return 0
	else
		echo $"qemu binary format handlers are not registered."
		return 3
	fi
}

case "$1" in
	start)
		start
		;;
	stop)
		stop
		;;
	status)
		qemu_status
		RETVAL=$?
		;;
	restart)
		stop
		start
		;;
	condrestart)
		if qemu_status &>/dev/null; then
			stop
			start
		fi
		;;
	*)
		echo $"Usage: $prog {start|stop|status|restart|condrestart}"
		exit 1
esac
exit $RETVAL