1.7.2
Mamoru TASAKA • 5 years ago  
1.7.1
Mamoru TASAKA • 5 years ago  
1.7.0
Mamoru TASAKA • 6 years ago  
add BR
Mamoru TASAKA • 6 years ago  
1.6.8
Mamoru TASAKA • 6 years ago  
1.6.6.1
John • 8 years ago  
1.6.5
Mamoru TASAKA • 8 years ago  
1.6.1
Mamoru TASAKA • 9 years ago  
1.6.0
Mamoru TASAKA • 9 years ago  
1.5.9
TASAKA Mamoru • 9 years ago  
bump
Mamoru Tasaka • 10 years ago  
export gem_name
Mamoru Tasaka • 10 years ago  
f16 needs rubygem-devel, too
Mamoru Tasaka • 10 years ago  
fix macro, ah..
Mamoru Tasaka • 10 years ago  
A Happy New Year
Mamoru Tasaka • 10 years ago  
fix merge conflict
Mamoru Tasaka • 10 years ago  
fix merge conflict
Mamoru Tasaka • 10 years ago  
once clean up macro
Mamoru Tasaka • 10 years ago  
add ruby_sitelib again
TASAKA Mamoru • 10 years ago