Blame .gitignore

87983b
/mokutil-*.tar.bz2
87983b
/shim-*.tar.bz2