bd215c
sssd-1.2.91.tar.gz
8c665d
/sssd-1.3.0.tar.gz
e439c0
/sssd-1.4.0.tar.gz
9d5bcd
/sssd-1.4.1.tar.gz
5225c3
/sssd-1.5.0.tar.gz
f151b0
/sssd-1.5.1.tar.gz
1dadc6
/sssd-1.5.2.tar.gz
53637a
/sssd-1.5.3.tar.gz
3eed4c
/sssd-1.5.4.tar.gz
c8fb34
/sssd-1.5.5.tar.gz
8ada5d
/sssd-1.5.6.tar.gz
eedc5e
/sssd-1.5.6.1.tar.gz
e4bdfb
/sssd-1.5.7.tar.gz
91fde1
/sssd-1.5.8.tar.gz
4ef0c7
/sssd-1.5.9.tar.gz
807b79
/sssd-1.5.10.tar.gz
ce222b
/sssd-1.5.11.tar.gz
679b5f
/sssd-1.6.0.tar.gz
a6910c
/sssd-1.6.1.tar.gz
75138e
/sssd-1.6.2.tar.gz
46a6ee
/sssd-1.6.3.tar.gz
f73d44
/sssd-1.6.4.tar.gz
a885ab
/sssd-1.7.0.tar.gz
881479
/sssd-1.8.0beta1.tar.gz
01ac0e
/sssd-1.8.0beta2.tar.gz
e16d49
/sssd-1.8.0beta3.tar.gz
413597
/sssd-1.8.0.tar.gz
8c7182
/sssd-1.8.1.tar.gz
0aedfd
/sssd-1.8.2.tar.gz
93cf98
/sssd-1.8.3.tar.gz
217f31
/sssd-1.8.4.tar.gz
16ada7
/sssd-1.8.5.tar.gz
48b36b
/sssd-1.8.6.tar.gz