df8acf0
/sudo-1.8.16.tar.gz
932e467
/sudo-1.8.17p1.tar.gz
3859d5e
/sudo-1.8.18b2.tar.gz
4884b56
/sudo-1.8.18rc2.tar.gz
bc3371c
/sudo-1.8.18rc4.tar.gz
68760bc
/sudo-1.8.18.tar.gz
ab266a8
/sudo-90e4538c001fbe1b791a11d6a2c37607472fafe5.tar.gz
e07c54c
/sudo-738c3cbf3e8400bf4a5aeab8966427ff6d630cd2.tar.gz
Tomas Sykora e05aa77
/sudo-1.8.19p2.tar.gz
e431039
/sudo-1.8.20b1.tar.gz
ababf7b
/sudo-1.8.20p1.tar.gz
e0f60ff
/sudo-1.8.20p2.tar.gz
Marek Tamaskovic 0c12737
/sudo-1.8.21p2.tar.gz
ddbf4e5
/sudo-1.8.22b1.tar.gz
81b7651
/sudo-1.8.23b3.tar.gz
9d54237
/sudo-1.8.23.tar.gz
4f41fcf
/sudo-1.8.25.tar.gz
44df529
/sudo-1.8.25p1.tar.gz
906c920
/sudo-1.8.27.tar.gz
4e850fe
/sudo-1.8.28.tar.gz
aebc794
/sudo-1.8.28p1.tar.gz
514d3fe
/sudo-1.8.29.tar.gz
19b1d36
/sudo-1.9.0b1.tar.gz
8fc22ff
/sudo-1.9.0b4.tar.gz
306df89
/sudo-1.9.1.tar.gz
35c555c
/sudo-1.9.2.tar.gz
68203ed
/sudo-1.9.3p1.tar.gz
a0dc0e6
/sudo-1.9.5p1.tar.gz
36f24be
/sudo-1.9.5p2.tar.gz
bf29ad1
/sudo-1.9.8p2.tar.gz
d9475dd
/sudo-1.9.11p3.tar.gz