Blame sugar-srilanka.spec

Danishka Navin 40b590
Name:		sugar-srilanka
af2591
Version:	3 
c212f0
Release:	2%{?dist}
Danishka Navin 40b590
Summary:	Game about the geography of Sri Lanka
Danishka Navin 40b590
Danishka Navin 40b590
License:	GPLv3+
Danishka Navin 40b590
URL:		http://activities.sugarlabs.org//en-US/sugar/addon/4600
Danishka Navin 40b590
Source0:	http://activities.sugarlabs.org/en-US/sugar/downloads/file/28223/i_know_sri_lanka-%{version}.xo
Danishka Navin 40b590
Danishka Navin c413d7
BuildRequires:	python2-devel sugar-toolkit gettext 
Danishka Navin 40b590
BuildArch:	noarch
Danishka Navin 40b590
Requires:	sugar
c212f0
Requires:	sugar-toolkit
Danishka Navin 40b590
Danishka Navin 40b590
%description
Danishka Navin 40b590
Game about the geography of Sri Lanka.
Danishka Navin 40b590
Danishka Navin 40b590
%prep
Danishka Navin 40b590
%setup -q -n IknowSriLanka.activity
Danishka Navin 40b590
sed -i -e '1i#!/usr/bin/python' recursos/comun/datos/commons.py
Danishka Navin 40b590
Danishka Navin 40b590
Danishka Navin 40b590
%build
Danishka Navin 40b590
%{__python} ./setup.py build
Danishka Navin 40b590
Danishka Navin 40b590
%install
Danishka Navin 40b590
%{__python} ./setup.py install --prefix=%{buildroot}/%{_prefix}
Danishka Navin 40b590
4ad0ca
%find_lang org.ceibaljam.conozcosrilanka
4ad0ca
4ad0ca
%files -f org.ceibaljam.conozcosrilanka.lang
Danishka Navin 40b590
%doc COPYING README
Danishka Navin 40b590
%{sugaractivitydir}/IknowSriLanka.activity/
Danishka Navin 40b590
Danishka Navin 40b590
%changelog
c212f0
* Fri Mar  6 2015 Peter Robinson <pbrobinson@fedoraproject.org> 3-2
c212f0
- Add Requires sugar-toolkit
c212f0
af2591
* Fri Jun 13 2014 Peter Robinson <pbrobinson@fedoraproject.org> 3-1
af2591
- Update to Release 3
af2591
4e4da3
* Sun Jun 08 2014 Fedora Release Engineering <rel-eng@lists.fedoraproject.org> - 1-5
4e4da3
- Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_21_Mass_Rebuild
4e4da3
02dead
* Sun Aug 04 2013 Fedora Release Engineering <rel-eng@lists.fedoraproject.org> - 1-4
02dead
- Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_20_Mass_Rebuild
02dead
Danishka Navin a18f21
* Sat Jul 06 2013 Danishka Navin <danishka@gmail.com> - 1-3
Danishka Navin a18f21
- fixed BuildRequires
Danishka Navin a18f21
 
Danishka Navin 40b590
* Wed Jun 05 2013 Danishka Navin <danishka@gmail.com> - 1-2
Danishka Navin 40b590
- fixed one standard directory permission error
Danishka Navin 40b590
Danishka Navin 40b590
* Tue Jun 04 2013 Danishka Navin <danishka@gmail.com> - 1-1
Danishka Navin 40b590
- added python2-devel and sugar-toolkit-gtk3 to the BuildRequires
Danishka Navin 40b590
Danishka Navin 40b590
* Wed Sep 19 2012 Danishka Navin <danishka@gmail.com> - 1-0
Danishka Navin 40b590
- initial packaging