rebuild for libpqxx 7.3
Thomas Sailer • 8 months ago  
patch for gpsd API change
Thomas Sailer • 9 months ago  
rebuild for gpsd
Thomas Sailer • 9 months ago  
update to 20201231
Thomas Sailer • 9 months ago  
Rebuilt for libjsoncpp.so.11
Björn Esser • 5 years ago  
Rebuilt for libjsoncpp.so.1
Björn Esser • 5 years ago  
Rebuild for gsl 2.1
Orion Poplawski • 5 years ago  
Rebuild for boost 1.57.0
Petr Machata • 6 years ago  
add BR
Thomas Sailer • 7 years ago  
Rebuild for boost 1.55.0
Petr Machata • 7 years ago  
Rebuild for boost 1.54.0
Petr Machata • 8 years ago  
fix BR
Thomas Sailer • 8 years ago  
rebuild
sailer • 11 years ago