Blob Blame History Raw
/wp-cli-2.2.0.phar
/wp-cli-2.3.0.phar
/wp-cli-2.4.0.phar