Jose Pedro Oliveira ef125b7
39af2d41e3fb744b98d7999e291e05dc  zeromq-3.2.4.tar.gz